SEÇMEN KÜTÜKLERİ 2 MAYIS'TA İLAN EDİLİYOR

Yurt İçi Seçmen Kütüğü Askı Listeleri 2 Mayıs Saat 08.00'de Askıya Çıkacak, 12 Mayıs Saat 17.00'de Askıdan İndirilecek. Yurt Dışı Seçmen Kütüğü, 2 Mayıs TSİ 08.00'de Www.Ysk.Gov.Tr Adresinde İlan Edilecek, 12 Mayıs'ta İlan Sona Erdirilecek.

Politika 27.04.2018, 10:29
SEÇMEN KÜTÜKLERİ 2 MAYIS'TA İLAN EDİLİYOR

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Yurt İçi Seçmen Kütüğü'nün güncelleştirilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen genelgesi Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, Yurt İçi Seçmen Kütüğü askı listeleri 2 Mayıs Çarşamba saat 08.00'de askıya çıkacak, 12 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de askıdan indirilecek.

Kararda, birlikte gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için güncelleştirme yapmak amacıyla askıya çıkarılacak muhtarlık bölgesi askı listelerinin; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Adres Kayıt Sistemi'nden alınan Türkiye'de ikamet eden ve seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait kayıtların, gerekli işlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne dönüştürüldükten sonra askıya çıkarılan listeler olduğu belirtildi.

Bu kapsamda, yerleşim yeri değişikliği nedeniyle seçim çevresi değişen ilçe seçim kurullarınca, güncelleştirme ve muhtarlık bölgesi askı listelerinin düzenlenmesi ile sandıkların numaralandırılması işlemleri yeni durum esas alınarak yapılacak.

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce 30 Nisan'dan önce; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden oy verme günü itibarıyla 18 yaşını dolduracak olan ve geçerli yerleşim yeri adresine sahip Türk vatandaşlarına ait bilgiler alınacak. Bu kapsamda alınan ölüm, vatandaşlığın kaybedilmesi veya kazanılması gibi olay bilgileri Yurt İçi Seçmen Kütüğü'ne işlenecek.

Oy verme günü itibarıyla silah altında olan er ve erbaşlara ilişkin bilgiler, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünden, askeri öğrenciler ve yedek subay öğrencilerine ait bilgiler de Genelkurmay Başkanlığından alınarak bu kişilerin seçmen kütüğündeki kayıtları dondurulacak.

Askerliği nedeniyle daha önceden kayıtları dondurulanlardan oy verme günü itibarıyla terhis olacaklar var ise kayıtları "oy kullanabilir" hale getirilecek.

Ceza infaz kurumlarında bulunan taksirli suçlar dışındaki hükümlülere ait bilgiler (ceza infaz kurumundan firar edenler dahil) Adalet Bakanlığından alınarak kayıtları dondurulacak. Ceza infaz kurumlarında bulunması nedeniyle daha önceden kayıtlan dondurulan hükümlülerden oy verme günü itibarıyla tahliye olacaklar var ise kayıtları "oy kullanabilir" şeklinde düzenlenecek.

Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkumiyet kararları kesinleşmekle birlikte henüz ceza infaz kurumuna alınmayanlar, koşullu ya da denetimli serbestlikten yararlanarak salıverilenler ile uzun süreli hapis cezası ertelenen veya 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 16'ncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince infazı geri bırakılan hükümlülerin kayıtları dondurulmayacak.

Türk Medeni Kanunu'nun 405 ve 406'ncı maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama karan kesinleşenlere ait bilgiler Adalet Bakanlığından alınarak bu kişilerin kayıtları da dondurulacak. Kısıtlılığı sona ermiş olanlar var ise kayıtları "oy kullanabilir" hale getirilecek.

Engelli seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için sandık ataması yapılırken göz önünde bulundurulmak üzere, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünden görme ve ortopedik engellilerin listesi elektronik ortamda istenecek ve alınan bilgiler seçmen kütüğüne işlenecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylamaya kalabileceği dikkate alınarak, 8 Temmuz itibarıyla 18 yaşını dolduracak olanlar ile askerlikten terhis edilecekler ve kasıtlı suçtan hükümlü iken tahliye olacaklar dahil edilerek "8 Temmuz 2018 tarihinde oy kullanabilir" şerhi düşülecek.

Seçmen kütüğünde gerekli işlemler yapıldıktan sonra ilçe seçim kurulları tarafından muhtarlık bölgesi askı listeleri Seçim Bilişim Sistemi'nden (SEÇSİS) alınarak ilgili muhtarlıklarda askıya çıkarılacak.

İlçe seçim kurulu başkanlığınca muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkarılmasından 4 gün önce o yer Cumhuriyet Başsavcılığından ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin olanların kimlik bilgilerini içeren liste istenecek. Bu listedeki veriler SEÇSİS'e girilerek seçmenin kütüğe kayıtlı olup olmadığı kontrol edilip; tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin olanların listeleri de askıya çıkarılacak.

Muhtarlık bölgesi askı listeleri 2 Mayıs Çarşamba saat 08.00'de, muhtarlık bölgeleri esas alınarak ait oldukları mahalle veya köylerde halkın kolaylıkla görüp okuyabileceği yerlerde askıya çıkarılacak. Bu durum, YSK Başkanlığınca Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) aracılığıyla ilan edilecek.

İlçe seçim kurulu başkanlığı, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkarıldığını aynı gün ve takip eden her iki günde bir belediye hoparlöründen duyurulmasını sağlayacak. Ayrıca, ücretsiz olmak kaydıyla, ilçede varsa mahalli gazete, televizyon ve radyo aracılığıyla da iki günde bir duyuru yapılacak.

Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından "www.ysk.gov.tr" internet adresinde bulunan "seyyar sandık kurulu talep formu" ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurulabilecek.

Bunun için seyyar sandık kurulu talep formuyla "engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu" veya "hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu" ibaresinin yer aldığı sağlık raporunun ibraz edilmesi gerekecek.

Muhtarlık bölgesi askı listeleri 12 Mayıs Cumartesi saat 17.00'de askıdan indirilecek.

Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri 2 Mayıs günü saat 08.00'de bulunduktan koğuşlara veya yönetimce ilan edilmek şartıyla belirlenecek uygun yerlere asılacak.

YSK'nın yayımladığı genelgede, askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılmak veya bu listelerde düzeltme yapmak ve eksikliği gidermek için 2-12 Mayıs tarihlerine yapılacak işlemler de belirlendi.

Buna göre, seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan, birinci oylama için 24 Haziran 2000, seçimin ikinci oylamaya kalması halinde 8 Temmuz 2000 tarihinde ve daha önce doğan kişiler yıl, ay ve günü gösteren, nüfus müdürlüğünce verilen T.C. Kimlik Numarası bulunan ve kimlik bilgilerini içeren belge iye ilçe seçim kurulu başkanlığına başvuracak.

Başka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacı ile listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesine gelen, öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen, muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık yahut eksiklik bulunan, nüfus olay bilgisi değişenler (vatandaşlığın kazanılması, gaipliğin iptali gibi) de Adres Kayıt Sistemi'ne kayıt olmaları için önce nüfus müdürlüğüne, sonra ilgili ilçe seçim kurulu başkanlığına müracaat edecek.

Birinci oylamanın yapılacağı 24 Haziran'da, seçimin ikinci oylamaya kalabileceği ihtimali dikkate alındığında ise 8 Temmuz itibarıyla askerlikten terhis olan ya da asteğmenliğe nasbedilen ancak silah altında bulunmaları nedeniyle askı listesinde kaydı bulunmayan ve yine aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunanlar da terhis belgesi veya askerlik şubesince verilen belge veya görev belgesini ibraz etmek zorunda olacak.

Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkumiyet kararları kesinleşmekle birlikte henüz ceza infaz kurumuna alınmayanlar, koşullu ya da denetimli serbestlikten yararlanarak salıverilenler ile uzun süreli hapis cezası ertelenen veya 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 16'ncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince infazı geri bırakılan hükümlülerin kayıtları Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınacak belgenin ibrazı kaydıyla dondurulmayacak.

Türk Medeni Kanunu'nun 408'inci maddesinde belirtilen ve ayırt etme gücü olan ilgilinin yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı dolayısıyla işlerini gerektiği gibi yönetememesi sebeplerine bağlı olarak kendi istekleri üzerine verilen kısıtlama kararı kesinleşenler de kararı veren mahkemeden alınacak onaylı karar örneği ile ilçe seçim kurullarına başvurabilecek.

Türk Medeni Kanunu'nun 407. maddesinde belirtilen; "Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkum olan her ergin kısıtlanır." hükmü uyarınca kısıtlanan hükümlünün kısıtlılık hali, aynı Kanun'un 471'inci maddesindeki; "Özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkumiyet sebebiyle kısıtlı bulunan kişi üzerindeki vesayet, hapis halinin sona ermesiyle kendiliğinden ortadan kalkar." hükmü gereğince hapis hali sona ermekle kısıtlılık halinin de sona ermesi sebebiyle seçmen olabilmek ve listelere yazılmak veya seçmenlik durumunu oy kullanabilir duruma getirebilmek için ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listesinde kendisine ait kimlik bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik bulunan, tutuklu veya taksirli suçlardan hükümlü olarak ceza infaz kurumlarında bulundukları halde askıya çıkartılan tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listesinde yazılmamış bulunanlar, 5490 sayılı kanunun 50'nci maddesi gereği ceza infaz kurumları idaresi aracılığıyla yazılı olarak ilçe seçim kurulu başkanlığına başvurabilecek.

Türk Medeni Kanunu'nun 405 ve 406'ncı maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı bulunanlar, mahkemeden alacakları "kısıtlılığın sona erme kararı" ile müracaat etmeleri halinde seçmen listelerine eklenerek oy kullanabilecek.

Askı süresi içinde engelli seçmenlerin beyan ve güncelleme işlemleri

Askı dönemi içinde görme ve ortopedik engelli seçmenlerin engellilik beyan formu ile bizzat veya bir yakını tarafından ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurulması durumunda, ilçe seçim kurulu başkanlığınca "Seçmen Kaydı Günleme" ekranı kullanılarak veya Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne başvurması halinde Genel Müdürlükçe, engelli seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için sandık ataması yapılırken göz önünde bulundurulmak üzere "engelli" olarak işaretlenecek. Söz konusu başvuru için gerekli engelli beyan formu "www.ysk.gov.tr" internet adresinden alınabilecek.

Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanıldığı 30 Nisan ile listelerin askıdan indirileceği 12 Mayıs tarihleri arasında; yerleşim yeri değişikliği ve kayıt düzeltme için nüfus müdürlüğünün adres tescilini yaptığına dair belge ve ekleri ile başvuranlar hakkındaki kayıtlar, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından "Seçmen Adres Güncelleme" ekranı kullanılarak sorgulanacak ve oy kullanabilir durumda olup olmadıkları (seçmenlik durumları) gözetilerek, verilecek karar üzerine seçmen kütüğüne işlenecek.

İlçe nüfus müdürlüğüne daha önce farklı bir kişi tarafından beyan edilen adresin, birlikte oturma gerekçesiyle yeniden beyan edilmesi ve beyan eden kişi ile halen o adreste oturan kişinin birlikte ilçe nüfus müdürlüğüne müracaat etmeleri halinde, başka belge istenilmesine gerek olmaksızın nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin birlikte imzalanmış onaylı adres beyan formuna göre işlem yapılacak.

SEÇSİS'te kısıtlı olarak görünen kişilerin dondurulan kayıtlan kısıtlama kararlarına ulaşılamadığı gerekçesiyle oy kullanabilir hale getirilemeyecek ancak bu kişilerin muhtarlık bölgesi askı listelerine itiraz etmeleri halinde durumları değerlendirilecek.

Anayasa'nın 79'uncu maddesinde öngörülen "seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü" ilkesine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini teminen, seçmen niteliğini taşıyan kişilerin yerleşim yeri değişikliği için başvurularını muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünün yapıldığı 30 Nisan gününden başlamak üzere ve askı süresi içinde bizzat veya ilgili nüfus müdürlüğüne yapmaları gerekiyor. Bu kişilerin askı süresince posta ile yapacakları müracaatları ile muhtarlık bölgesi askı listelerinin indirilme tarihi olan 12 Mayıs günü saat 17.00'den sonra yapılan başvurular ilçe seçim kurullarınca hiçbir suretle dikkate alınmayacak.

Muhtarlık bölgesi askı listelerine kimler, nasıl itiraz edebilecek?

Muhtarlık bölgesi askı listelerine; seçmenler, Cumhurbaşkanı adayları veya yetkilendirdiği kişiler ile siyasi partiler ilan süresi içinde itiraz edebilecek.

Cumhurbaşkanı adayları adına itiraza yetkili kişiler yetki belgelerini dilekçelerine eklemek suretiyle itirazda bulunabilecek.

Siyasi partiler, mühürlü ve imzalı bir yazıyla partileri adına kimlerin itiraz edebileceklerini o yer ilçe seçim kurulu başkanlığına bildirecek.

Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partiler adına itiraza yetkili kılınan kişiler; o ilçede oturan tüm seçmenler, seçmen kütüğüne yazılmaması gerekenlerden yazılmış olduğu anlaşılanlar (o muhtarlık bölgesinde yerleşim yeri adresi bulunmayan, askeri öğrenci, ölü, seçmen yaşına ve ehliyetine sahip olmayan kişilerin yazımı) ile ilgili olarak; seçmen niteliğini taşıyan vatandaşlar ise ancak kendileriyle ilgili olarak itirazda bulunabilecekler.

Yazılı itirazlar ile bu işler için düzenlenecek tutanaklardan hiçbir suretle resim ve harç alınmayacak.

İtirazlar ilçe seçim kurulu başkanına yazılı olarak yapılacak. Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlü olan seçmenler, ceza infaz kurumu idaresi aracılığı ile yazılı olarak ilçe seçim kurulu başkanlığına itiraz edebilecek. Kimliğini ispat edemeyenlerle, delil ve gerekçe göstermeyen ve bunları itiraz dilekçesine eklemeyenler ile süresinde yapılmayan itirazlar incelenmeyecek. Bu nedenle inceleme yapılamadığı da tutanağa yazılacak.

Kimliğin ispatında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden birine itibar edilecek.

Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri kimliğin tespitinde geçerli olmayacak. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşımayan kimlik belgelerine itibar edilmeyecek.

Ceza infaz kurumlarında tutuklu ya da taksirli suçlardan hükümlü bulunan seçmenlerden söz konusu kimlik belgeleri bulunmayanlar için ceza infaz kurumu idaresince verilmiş belge, kimlik belgesi yerine geçecek.

Yerleşim yeri adresinin ispatında ise öncelikle ilgili nüfus müdürlüklerinden onaylı veya e-Devlet üzerinden alınacak karekodlu resmi nitelikteki "Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi" esas alınacak.

Listelere Cumhurbaşkanı adayları ile siyasi parti adına yapılan itirazlarda ise itiraz eden kişinin yetkili olduğuna ilişkin belgesi olup olmadığına bakılacak. Siyasi partilerin il veya ilçe başkanlarının yetkilendirdiği kişilerin muhtarlık bölgesi askı listelerine ve sandık bölgesi askı listelerine itiraz ve şikayet yetkisi olacak.

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce; askı süresi içinde gerçekleşen tüm değişiklikleri içeren sandık bölgesi askı listeleri elektronik ortamda hazırlanıp, SEÇSİS Siyasi Parti Portalı (SİPPORT) üzerinden erişime açılacak. Ayrıca talepleri halinde siyasi partilerin genel merkez yetkililerine, siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına gönderilmek üzere ve Cumhurbaşkanı adaylarına ya da yetkili kıldığı kişiye tutanak karşılığında elden teslim edilecek.

Bununla birlikte siyasi partilerin il ve ilçe başkanlarınca yetkilendirilen kişilerin görev yaptıkları yer ile ilgili seçmenleri gösteren muhtarlık bölgesi askı listelerini ilgili ilçe seçim kurullarından almaları mümkün olacak.

Bu listelere iki gün içinde yapılan itirazlar ilçe seçim kurulu başkanı tarafından değerlendirilerek kesin olarak karara bağlanacak. Talep halinde sonuç ilgili siyasi partiye bildirilecek.

İlçe seçim kurulu başkanı, kendisine ulaşmasından itibaren muhtarlık bölgesi askı listelerine yapılan itirazları en geç 13 Mayıs saat 17.00'ye kadar kesin olarak karara bağlayacak. Bu kararlara uygun olarak gerekli kayıt ve düzeltme işlemlerinin yapılması için siyasi partiler ve Cumhurbaşkanı adayları tarafından yapılan itirazların 18 Mayıs'ta ilçe seçim kurulunca, 19 Mayıs'ta il seçim kurulunca ve 20 Mayıs'ta YSK tarafından kesin olarak karara bağlanması sonucu Yurt İçi Seçmen Kütüğü 22 Mayıs'ta kesinleşecek.

Sandık Bölgesi Ve Yeniden Sandık Bölgesi Oluşturulması

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde her muhtarlık bir seçim bölgesi olarak belirlendi.

Buna göre, her seçim bölgesi gerektiği kadar sandık bölgesine ayrılacak. Bir sandık bölgesi 360-380 seçmeni kapsayacak ancak köylerde bir sandık bölgesi 400 seçmeni kapsayabilecek. Birden çok semtin birleşiminden oluşan muhtarlıklar, her birinde 360-380 seçmenin varlığı aranmaksızın mesafe durumu ve ulaşım güçlükleri dikkate alınarak gerekli sayıda sandık bölgesine ayrılabilecek.

Bu ayrımda aynı hane mensubu olan seçmenlerin bir sandıkta oy vermesi ve mümkün olduğunca seçmen sayısı bakımından dengenin sağlanması ilkeleri gözetilecek.

Mezra gibi toplu yerleşim birimleri için de mesafe durumu ve ulaşım güçlükleri ile 298 sayılı kanunun 5'inci maddesi uyarınca sandık bölgesi oluşturulması bakımından, öngörülen seçmen sayısı göz önünde tutularak bir sandık bölgesi oluşturulabilecek.

Ceza infaz kurumlarına konan sandıklar bulundukları muhtarlık seçim bölgesi içinde sayılacak. Ceza infaz kurumlarında taksirli suçlardan hükümlüler ile tutukluların rahat ve güvenli bir şekilde oylarını kullanmaları için ceza infaz kurumu yetkililerinin de görüşü alınarak gerektiği kadar sandık bölgesine ayrılacak.

YSK, seçim güvenliği açısından gerekli görülmesi durumunda, vali veya il seçim kurulu başkanının en geç 24 Mayıs günü saat 17.00'ye kadar talepte bulunması halinde, o yerdeki sandıkların en yakın seçim bölgelerine taşınmasına, sandık bölgelerinin birleştirilmesine, seçim bölgelerinin birleştirilmesi ile seçmen listelerinin karma şekilde düzenlenmesine karar verebilecek.

Engelliler ile 75 yaş ve üzerinde bulunan seçmenlerin, oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce sandık (seçmen) atamaları yapılırken bu durum göz önünde tutulacak.

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için ilçe seçim kurulu başkanlığınca yeteri kadar seyyar sandık oluşturulacak.

Seçmen bilgi kağıtlarının hazırlanması ve dağıtımı

Sandık seçmen listelerinin kesinleşmesinden sonra seçmen bilgi kağıtlarının hazırlanması ve dağıtılması işlemine 30 Mayıs Çarşamba günü başlanacak.

İlçe seçim kurulu başkanı; 298 sayılı kanunun 44'üncü madde hükmüne uygun biçimde hazırlanmış seçmen bilgi kağıtlarının sağlıklı ve kısa zamanda seçmene ulaştırılmasını mahalli posta idaresi veya ilçe ve köylerde memur aracılığı ile yaptırabilecek.

Bu yollarla dağıtımın mümkün olmadığı takdirde ilçe seçim kurulu başkanı, seçmen bilgi kağıtlarının dağıtılması işlemlerinde, belirtilen daire veya müesseselerin memur ve hizmetlilerini görevlendirebilecek.

Bu işle görevlendirilenler teslim aldıkları seçmen bilgi kağıtlarını ev ev dolaşarak sahiplerine imza karşılığında dağıtmak, ilçe seçim kurulu başkanları da bunun sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için gerekli önlemleri almak ve denetimleri yapmak zorunda olacak. Dağıtım işi en geç 17 Haziran Pazar akşamına kadar bitirilecek.

Yurt Dışındaki Seçmenler 7-24 Haziran Tarihlerinde Oy Kullanabilecek

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan YSK kararında, Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlıseçmenlerin gümrük kapılarında 7 Haziran Perşembe'den 24 Haziran Pazar'a kadar, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda ise 30 Haziran Cumartesi'den 8 Temmuz Pazar'a kadar oy kullanabilecekleri belirtildi.

Ayrıca Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı vatandaşlar, bulundukları ülkede oy kullanma tarihleri ve gün sayısı farklılık göstermekle birlikte, ilk tur için 7-19 Haziran, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda ise 30 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde oy kullanabilecek.

Kararda, seçim takviminde belirtilen süreler içinde yeni seçmen sıfatını kazananlar ile yerleşim yerlerini değiştiren seçmenlerin Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne yazılabilmelerini sağlamak amacıyla ilan süresinin belirlenmesi gerektiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılmak üzere ilan edilecek Yurt Dışı Seçmen Kütüğü, "Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Adres Kayıt Sistemi'nden alınan yurt dışında yerleşik ve seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait kayıtların, gerekli işlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne dönüştürüldükten sonra Yurt Dışı Seçmen Kütüğü haline getirilen listeler" olarak tanımlandı.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'nün 2 Mayıs Çarşamba TSİ 08.00’de www.ysk.gov.tr adresinden ilan edilmesi, 12 Mayıs Cumartesi TSİ 17.00'de de ilanın sona erdirilmesi kararlaştırıldı.

Kararda, Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'nün Güncelleştirilmesinin Usul ve Esaslarını Gösterir Genelge'ye yer verildi.

Buna göre, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce 30 Nisan Pazartesi'den önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden oy verme günü itibarıyla 18 yaşını dolduracak olan ve yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarına ait bilgiler alınacak.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan ölüm, vatandaşlığın kaybedilmesi veya kazanılması gibi olay bilgileri Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne işlenecek.

Oy verme günü itibarıyla silah altında olan er ve erbaşlara ilişkin bilgiler, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünden, askeri öğrenciler ve yedek subay öğrencilerine ait bilgiler de Genelkurmay Başkanlığından alınarak bu kişilerin seçmen kütüğündeki kayıtları dondurulacak.

Askerliği nedeniyle daha önceden kayıtları dondurulanlardan oy verme günü itibarıyla terhis olacaklar var ise kayıtları "oy kullanabilir" hale getirilecek.

Ceza infaz kurumlarında bulunan taksirli suçlar dışındaki hükümlülere ait bilgiler (ceza infaz kurumundan firar edenler dahil) Adalet Bakanlığından alınarak kayıtları dondurulacak. Ceza infaz kurumlarında bulunması nedeniyle daha önceden kayıtları dondurulan hükümlülerden oy verme günü itibarıyla tahliye olacaklar var ise kayıtları "oy kullanabilir" olarak düzenlenecek.

Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkumiyet kararları kesinleşmekle birlikte henüz ceza infaz kurumuna alınmayanlarla, koşullu ya da denetimli serbestlikten yararlanarak salıverilenler ile uzun süreli hapis cezası ertelenen veya 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 16'ncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince infazı geri bırakılan hükümlülerin kayıtları dondurulmayacak.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 405 ve 406'ncı maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı kesinleşenlere ait bilgiler Adalet Bakanlığından topluca alınarak bu kişilerin kayıtları dondurulacak. Kısıtlılığı sona ermiş olanlar var ise kayıtları "oy kullanabilir" hale getirilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalabileceği hususu dikkate alınarak, 8 Temmuz itibarıyla 18 yaşını dolduracak olanlar ile askerlikten terhis edilecekler ve kasıtlı suçtan hükümlü iken tahliye olacaklar dahil edilerek "8 Temmuz 2018 tarihinde oy kullanabilir." şerhi düşülecek.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'nün İlan Edilmesi, Süresi Ve Sonlandırılması

Yurt dışında yaşayan ve seçmen niteliğini taşıyan Türk vatandaşlarının Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ndeki kayıtları Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce "www.ysk.gov.tr" adresinde 2 Mayıs Çarşamba TSİ 08.00'de ilan edilecek. Ayrıca ilana ilişkin duyuru Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunca (TRT) yapılarak, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yurt dışı temsilciliklerde de duyurulacak.

İlan süresince vatandaşlar "www.ysk.gov.tr" adresindeki “Yurt Dışı Seçmen Sorgulama” sayfasından kütüğe kayıtlı olup olmadıklarını kontrol edebilecekler.

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'nün ilanı 12 Mayıs Cumartesi TSİ 17.00'de sonlandırılarak tutanak altına alınacak. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular, ilçe seçim kurulları, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu ve dış temsilciliklerce kabul edilmeyecek.

İtirazların karara bağlanması ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'nün kesinleştirilmesi

Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne karşı yapılan itirazlar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca 18 Mayıs Cuma günü karara bağlanacak.

Bu karara karşı 19 Mayıs Cumartesi saat 15.00'e kadar Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığına yapılan itirazlar, Ankara İl Seçim Kurulu tarafından 19 Mayıs Cumartesi saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

Bu kararlara karşı 20 Mayıs Pazar saat 17.00'ye kadar YSK'ya yapılan itirazlar aynı gün saat 23.59'a kadar kesin olarak karara bağlanacak. Gerekli kayıt ve düzeltme işlemleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 21 Mayıs Pazartesi saat 17.00'ye kadar yapılacak ve 22 Mayıs Salı günü Yurt Dışı Seçmen Kütüğü kesinleştirilecek.

5 Haziran Salı günü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre seçmenlerden ölmüş olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanlar, Adalet Bakanlığından alınan bilgilere göre kısıtlılar, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre silah altında bulunanlar hakkında Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce sandık seçmen listelerine "oy kullanamaz" şerhi düşülecek.

Aynı işlem Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde 28 Haziran Perşembe günü itibarıyla tekrarlanacak.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Karahallı Belediye Başkanı Ali Tpçunun Çalışmalarından mennumusunuz?
Karahallı Belediye Başkanı Ali Tpçunun Çalışmalarından mennumusunuz?
Namaz Vakti 07 Şubat 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 21 42
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. West Ham United 21 19
17. Leeds United 20 18
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15
Takımlar O P
1. Barcelona 20 53
2. Real Madrid 20 45
3. Real Sociedad 20 39
4. Atletico Madrid 20 35
5. Rayo Vallecano 20 32
6. Villarreal 20 31
7. Real Betis 20 31
8. Athletic Bilbao 20 29
9. Osasuna 20 29
10. Mallorca 20 28
11. Girona 20 24
12. Celta Vigo 20 23
13. Real Valladolid 20 23
14. Almeria 20 22
15. Espanyol 20 21
16. Sevilla 20 21
17. Valencia 20 20
18. Cadiz 20 19
19. Getafe 20 18
20. Elche 20 9