UŞAK ADLİYESİ HER ALANDA BİLİRKİŞİ ARIYOR

UŞAK ADLİYESİ HER ALANDA BİLİRKİŞİ ARIYOR

UŞAK ADLİYESİ HER ALANDA BİLİRKİŞİ ARIYOR

UŞAK ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

 

            5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 64 üncü maddesi uyarınca İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca bilirkişi listelerinin düzenlenmesi hakkındaki yönetmelik hükümlerine göre;

            Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatı Cumhuriyet Başsavcılıklarında Savcılık ve Ceza Mahkemelerinde tüm uzmanlık dallarında doktor, tüm mühendislik dalları, çilingir, fotoğrafçı, camcı, kameraman, cep telefonu satıcısı, trafik bilirkişisi, tapu ve kadastro bilirkişisi, fen, banka bilirkişisi, oto tamircisi,  kaportacı, motordan anlayan bilirkişi, iş müfettişi bilirkişisi, muhasebe, inşaat, mimar,  sarraf, maden, jeoloji, balistik, yangın, orman, silâhtan anlayan bilirkişi, 6136 sayılı kanuna muhalefet, tercüman tüm dillerde (İngilizce, Almanca, Fransızca Kürtçe vs. ayrıca sağır ve dilsizler için), grofoloji ve uyuşturucu uzmanı, elektronik eşya ve beyaz eşya değerlerinden anlayan bilirkişi, mali müşavir, sosyal hizmet, sanat tarihi, arkeoloji uzmanı, vergi kaçakçılığından anlayan muhasebe ve mali konular uzmanı, hırsızlık parmak izi ve olay yeri inceleme, ahlâk masasında görevli uzman, trafik kazaları olay yeri inceleme, hakaretle ilgili davalarda olay yeri aleni olup olmadığının tespiti konusunda, 5846 sayılı yasa gereğince kaçak kaset, CD, VCD ve benzeri malzemelerin bandrollerinin sahte olup olmadığından anlayan bilirkişi, bilişim suçları ile ilgili bilgisayar mühendisliği, araç tadilat projeleri ile ilgili yetki belgesine sahip makine mühendisliği, sınır anlaşmazlığı, mala zarar verme, bilişim suçlarına ilişkin soruşturmalarında, iş güvenliği ile iş kazaları, sahtecilik ve zimmet suçları, mala karşı suçlarda menkul değer tespiti alanında bilirkişilik uzmanlık alanlarının belirlenmesine esas olmak üzere bilirkişi listesi düzenlenecektir.

            Listeye kayıt olmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

            1 ) Listeye kabul şartları

            a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

            b)Başvuru tarihinde 25 yaşından küçük olmamak,

            c)Bilirkişi yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olmak,

            d)Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,

            e)Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak,

            f)Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturmak, mesleki faaliyeti icra etmek,

            g)Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,

                                                               

            11) Başvuru usulü

            Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenler 31 Ekim 2009 tarihine kadar Uşak Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına dilekçeyle başvurulur.

            Başvurular şahsen yapılabileceği gibi, kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapılabilir.

            Başvuru dilekçesinde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile vergi kimlik numarasının belirtilmesi gerekir.

 

            111) Başvuru dilekçesine eklenecek belgeler

                a) Nüfus cüzdanı örneği,

                b) Komisyonumuzun bulunduğu il çevresinde oturduğu ya da bu ilde mesleki faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge,

             c) Adli sicil kaydı,

             d) Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin onaylı örneği,

             e) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösteren belge,

              f) İki adet vesikalık fotoğraf,

              Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan (a), (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılan belgeler istenmeyecek, tüzel kişiler tarafından yapılacak müracaatlarda; şirketler için ticaret sicil memurluğundan alınacak ticaret sicil tasdiknamesi, diğer tüzel kişiler için halen faaliyetine devam ettiğini gösterir ilgili resmi kurumdan alınacak belgenin ibraz edilmesi ilân olunur.  23.09.2009

 

              1V) Yemin Tarihi -18.12.2009 Cuma günü saat 9.00                

                                                             Ömer ERDOĞMUŞ  
                                        
                 Adalet Komisyonu Başkanı                                                                                             

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER